ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Laboratorijske vježbe

Upute za izradu i objavu rezultata vježbi

1. HTML + CSS

ODVAJANJE SADRŽAJA OD PRIKAZA
Ova vježba daje osnovni uvod u izradu web stranica, odnosno, osnove HTML-a kao primjer markup jezika. Želi se prenijeti i ideja odvajanja sadržaja od prezentacije, pa se govori i o osnovama CSS-a. HTML se koristi samo za strukturiranje sadržaja, dok se pomocu CSS-a definira izgled samih stranica, te elemenata na njoj.

2. HTML + Javascript/PHP

OBRADA NA POSLUŽITELJSKOJ ODNOSNO KLIJENTSKOJ STRANI
Ovom se vježbom želi naglasiti mogućnost obrade na strani poslužitelja (PHP), odnosno, na strani klijenta (JavaScript). Kroz probleme implementacije ukazuje se na mogućnosti rješavanja istog problema bilo s poslužiteljske bilo s klijentske strane.

3. HTML + obrada slika

PROBLEMATIKA KODIRANJA
Ova vježba uključuje obradu slika i prilagodbu istih za web poslužitelj. Problem koji se može predstaviti je prilagodba slika s digitalnog fotoaparata za album na web-u. Cilj je prenijeti ključne koncepte u pripremi slika: veličinu, razlučivost, vremena učitavanja, lossy i lossless kodiranje slika...

4. Audio i Video kodiranje

KOMPROMISI PRILIKOM KOMPRIMIRANJA
Tijekom vježbe se nekoliko predložaka (odnosno unaprijed pripravljenih sadržaja) mora ukodirati u nekoliko razlicitih formata i velicina (ciljano za modemske brzine, ISDN, LAN). Žele se prenijeti temeljni koncepti kodiranja te ilustrirati najcešce radeni kompromisi (smanjenje broja frameova, smanjenje velicine slike) te temeljni zahtjevi na sam originalni sadržaj.

5. Produkcija Video sadržaja

MONTAŽA VIDEA KAO KREATIVNI PROCES
Uporabom ULead VideoStudio alata radila bi se elementarna montaža od sadržaja koji bi bio snimljen na pocetku vježbe, te distribuiran svima u laboratoriju. Tada svaki od studenata na vježbi mora izmontirati svoj film te se želi naglasiti kako svaki od nastalih filmova jest drugacija prica neovisno o tome što dijele isti materijal iz kojeg su originalno nastale.

6. Streaming
DISTRIBUCIJA VIŠEMEDIJSKIH SADRŽAJA PUTEM INTERNETA
Filmovi nastali tijekom prethodne dvije vježbe sada se pretvaraju u oblik pogodan za streaming posluživanje te se pohranjuju na zajednicki poslužitelj. Želi se naglasiti razlika izmedu streaming i progressive download posluživanja te prednosti streaming posluživanja na sporijim pristupnim mrežama.

7. Videokonferencijski sustavi
PRIMJERI VIDEOKONFERENCIJSKIH SUSTAVA
Ova vježba daje osnovni uvod u videokonferencijske sustave (MS NetMeeting, Lotus Sametime, ATM i IP kodeci). Osim samog upoznavanja sa tehnologijom videokonferencijskih sustava, student stječe osnovna znanja o aplikativnosti tehnologije.

8. Analiza mrežnih zahtjeva
PROBLEM PRIJENOSA VIŠEMEDIJSKIH PODATAKA
Pomocu alata za analizu prometa prati se stanje mreže tijekom streaming posluživanja sadržaja nastalih na prošloj vježbi i promatraju se traffic patterni višemedijskih usluga (manja usnopljenost, ali širi tokovi). Takoder se analizom paketa upoznaje sa protokolnim složajem koji se rabi za streaming posluživanje: IP/UDP/RTP.


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:38:51 by Ana Sović