ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Autorska prava

"Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže" izborni je predmet dodiplomske nastave Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Svi materijali potrebni za savladavanje gradiva, dostupni su u digitalnom obliku na www poslužitelju Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija www.zesoi.fer.hr.

Predavanja, vježbe, simulacije, ispitni zadaci i drugi, dopunski materijali koji se nalaze na webu predmeta, mogu se koristiti u digitalnom obliku ili ispisani na papir. Smiju se i kopirati na vlastito računalo radi korištenja bez priključka na mrežu (off-line rad).
Ne smiju se umnažati niti davati trećim osobama. Ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe ili njihovim korištenjem na bilo koji način ostvarivati novčana korist. Ne smiju se koristiti za podučavanje drugih, čak i bez novčane koristi, osim uz pisanu suglasnost autora.
Ove materijale mogu koristiti studenti FER-a koji su upisali izborni predmet. Ove materijale smiju koristiti i drugi pojedinci u svrhu osobnog obrazovanja.
Autori će biti zahvalni za svaki prijedlog ili primjedbu vezanu uz materijale, predmet i izvođenje nastave. Autori preferiraju komunikaciju putem elektroničke pošte.

autori


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 11:13:14 by Ana Sović