ZESOI, FER - ak. god. 2005/06, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

Rok za predaju 4. (četvrte) i 5. (pete) laboratorijske vježbe je u petak 23.01.2009. do 18:00.


Rok za predaju seminara je u srijedu 21.01.2009. do 18:00 sati.

Ocjenjivanje

Ocjenjivanje ce se vršiti putem bodova. Zasebno ce se bodovati usmeni ispit, vježbe, seminar i zalaganje.

Najviše se može skupiti 100 bodova. i to redom:

  • 50 usmeni
  • 20 vježbe
  • 20 seminar
  • 10 zalaganje

Seminar. U bodovima koje se dobiju za seminar uracunate su i ocjene koje je student dobio do svojih kolega. One cine 50% bodova (maksimalno 10 bodova). Ostalih 50% bodova iz seminara rezultat je ocjene nastavnika. Upute za ocjenjivanje seminara te formulari za ocjenjivanje će biti dostupni pri završetku semestra.

Zalaganje. Student dobiva bodove iz zalaganja ukoliko je ocjenio odredeni broj seminara svojih kolega. Ukupan broj bodova iz zalaganja (Z) racuna se po slijedecoj formuli:

Z = (broj_ocijenjenih seminara/broj_seminara_spremnih_za_ocjenjivanje)*10

Iz formule se može vidjeti da student ima maksimalni broj bodova ukoliko je ocijenio sve prijavljene seminare. Ukoliko jedan broj seminara njegovi kolege nisu prijavili za ocjenjivanje dan prije njegovog izlaska na ispit on ih nije dužan ocijeniti.

Odgovarajuce ocjene s obzirom na broj bodova:

  • 60 dovoljan
  • 70 dobar
  • 80 vrlo dobar
  • 90 izvrstan

Može se vidjeti da se ni samo usmenim ni samo drugim aktivnostima ne može dobiti prolazna ocjena. Isto tako, ni savršeno znanje na usmenom nece dati odlican ako se student nije potrudio oko seminara ni oko vježbi.


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:38:51 by Ana Sović