ZESOI, FER - ak. god. 2004/05, prof. dr. sc. B. Jeren, mr. sc. P. Pale

Podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže  
Važne napomene 

Svi materijali s predavanja, pripreme i rezultati vježbi, seminarski radovi svih generacija studenata te sva komunikacija odvijat će se putem Interneta.

Od studenata se očekuje da redovito koriste elektroničku poštu kako bi pravovremeno bili obaviješteni o dopunama i izmjenama materijala, vježbi i rasporeda.

Istim načinom studenti će prijaviti i predati seminanrske radove, rezervirati termine vježbi i prijaviti ispit.

Konzultacije se obavljaju putem elektronicke pošte (PVPRM@zesoi.fer.hr) ili diskusijske grupe na web stranici te uživo uz najavu e-mailom.

Od studenata se očekuje da do svih materijala dolaze putem ove web stranice.

Naslovnica 
Plan nastave 
Predavanja 
Seminari 
Vježbe 
Studentski radovi 
Nastavnici 
Studenti 
Ispit 
Arhiva 

Aktualno 

4. i 5. vježbu potrebno je predati do 25.01.2005.!

Radne stranice premeta: http://pvprm.zesoi.fer.hr/

Predmet podatkovni višemedijski prijenos i računalne mreže predaje se u zimskom semestru za studente pete godine studija (9. semestar). Ukupna tjedna satnica sastoji se od dva sata predavanja i jednog sata laboratorijskih vježbi (2+0+1).

Svrha predmeta

Multimedijalni podaci su u središtu interesa i javnosti i stručnjaka, kako onih s tehničkim obrazovanjem, tako i onih bez njega.

Svrha ovog predmeta je davanje općeg pregleda nad vrstama i svojstvima multimedijalnih podataka, njihovom kodiranju te zahtjevima na sustave za pohranu i prijenos.

Sažimanje podataka je vrlo dinamično područje, a njegova primjena u pohrani i prijenosu višemedijskih sadržaja izuzuetno važna. Stoga se obrađuju opće teorijske postavke, zahtjevi s aspekta korištenja signala te konkretne
primjene algoritama za sažimanje podataka.

Sama sposobnost pohrane i prijenosa višemedijskih podataka nema izravnu široku primjenu bez korisničkih sučelja. Stoga se obrađuju široko uvriježeni protokoli poput HTTP i SMTP te odgovarajući korisnički programi.

Svrha je predmeta dati studentima sigurnost u planiranju potrebnih tehnologija, proizvoda i sustava za rješavanje konkretnih korisničkih potreba za baratanjem višemedijskim sadržajima.

Nastavnici

Predmet predaju:

Branko Jeren, prof.dr.sc.
Predrag Pale, mr.sc.

Za laboratorijske vježbe zadužena je:

Katarina Pavlović, dipl.ing.

Predavanja

Za predavanja se koristi kombinacija računala, PowerPoint-a i projektora. Svi materijali za ovaj kolegij nalaze se na radnoj stranici predmeta.

Laboratorijske vježbe

Laboratorijske su vježbe zamišljene tako da studenti steknu "hands-on" iskustvo s mrežnim te višemedijskim tehnologijama. Materijali i alati za pripremu i izradu laboratorijskih vježbi mogu se naći na radnoj stranici predmeta.


Copyright - Zadnja izmjena: 12.01.2012 10:40:05 byKatarina Pavlović