Spajanje

Putty.exe – spojiti se na maja.zesoi.fer.hr

Login as: pvprm-test

Password: 6129883

Slanje poruke preko SMTP-a

telnet maja.zesoi.fer.hr 25

HELO pero

MAIL FROM: mali_ivica@fer.hr

RCPT TO: pvprm-test@lss.hr

DATA

From: Od mene
To: za tebe

Subject: Probna poruka
Ovdje unijeti tekst poruke koji želimo

Poruka je gotova kada se unese točka u novi red i pritisne enter.

.

QUIT

Čitanje poruka na Linux serveru

cd /var/mail          // ulazak u direktorij sa porukama

ls –l                        // izlistavanje direktorija

cat pvprm-test    // čitanje datoteke sa porukama

Čitanje poruka preko POP3

telnet maja.zesoi.fer.hr 110

USER pvprm-test

PASS 6129883

LIST         // izlistava poruke i njihove veličine

RETR 1   // pročitaj prvu poruku

DELE 1  // obriši prvu poruku

LIST        // izlistaj poruke

RETR 1  // pokušaj pročitati prvu poruku (koja je sada izbrisana)

RSET     // vrati izbrisanu poruku

LIST       //izlistaj

RETR 1  //pročitaj vraćenu poruku

QUIT     //kraj čitanja poruka