Naslov: Seminarski rad za predmet PVPRM
Student: Igor Mihaljko, 0036347206
Datum: godina 2000/2001

 

Short Message Service

  Uvod

SMS je mogućnost slanja tekstualnih poruka na mobilne telefone i primanja sa istih. Tekst se može sastojati od riječi, brojeva ili bilo koje alfanumeričke kombinacije. SMS je stvoren kada je bio ugrađen u Global System for Mobiles (GSM) digitalni standard za mobilnu telefoniju. Prva kratka poruka je poslana u 12. mjesecu 1992 sa PC-a prema telefonu na Vodafone GSM mreži u Engleskoj.

Komuniciranje tekstom koristi SMS i kao što samo ime kaže, kratko je (100-200 znakova). Npr. "C U L8ER". Brzo je, "prljavo", teško je koristiti tipkovnicu, nevjerojatno je korisno i popularno. Tekstualne poruke imaju mnogo prednosti kao što je činjenica da je zgodno, dostupno na svim GSM telefonima i diskretno.

Tekstualne poruke su nešto što se naširoko upotrebljava na tržištu, pogotovo mlađih osoba, a najviše tinejđera, koji su u mogućnosti manipulirati kompliciranim za uporabu sučeljem čovjek-stroj (teško je unositi kratke poruke služeči se tipkovnicom na mobilnom telefonu). U stvari, pretpostavlja se da je ta okomita krivulja učenja i potrebno znanje jedna od stvari koja privlači klince. Stariji ljudi su zainteresirani za sadržaj, završavaju komunikaciju što je brže i jednostavnije moguće, dok su mladi ljudi zainteresirani za činjenice, vole biti viđeni da rade nešto zanimljivo i time ubijaju vrijeme.

  Prednosti

Spremi i pošalji

To znači da se u slučaju kada primaoc nije dostupan kratka poruka sprema u SMS centru. kada primaoc postane dostupan, poruka mu se proslijedi.

Jednom kada je poruka pripremljena i spremna za slanje, SMS ima prednost u odnosu na paketno slanje u tome što je teret dostavljanja poruke na leđima SMS centra unutar mobilne mreže, a ne na krajnjim korisnicima.

Potvrda o dospijeću

To znači da korisnik zna da je poruka stigla na drugu stranu. Postoji povezanost sa kraja na kraj veze i zbog toga korisnik ima saznanje o tome da je veza uspostavljena i da je podatak prenesen.

  Mane

Uz prednosti, postoji i nekoliko mana:

Ogranicena duljina

Duljina SMS poruka je trenutno ograničena (ovisno o mreži) na 140 do 160 okteta zbog ograničenja unutar Mobile Aplication Port (MAP) signalnog sloja. Bilo bi poželjnije da je ta duljina nekoliko puta veca.

Nefleksibilna struktura poruka

Struktura SMS Protokola podataka (PDU) definirana GSM 3.40 standardom je nefleksibilna. Data Coding Scheme, Origination Adress, Protocol Identifier i druga polja unutar zaglavlja poruke su fiksna. To je ograničilo broj mogućih scenarija koji se mogu pojaviti prilikom izgradnje aplikacija. Npr. uporaba Protocol Identifier polja je ponekada ogranićena zbog toga jer će jedna karakteristika poništiti drugu. Zastavice su ponekada mođusobno isključive. Na taj način proizvođači softvera ne mogu upotrebljavati dvije karakteristike u isto vrijeme. Rješenje toga, za sada, je bilo dupliciranje vrijednosti navođenjem, npr. Message Class polja dva puta. To, medutim nije efikasno.

Umjesto toga, evidentno je da će 3G specifikacija uključivati Tag Length Variable strukturu. Neki parametri u zaglavlju, kao što je Data Coding Scheme će dobiti oznaku koja će pobliže predstavljati vrstu informacije koja je poslana u tom polju. Za oznakom će slijediti promjenjiva količina informacija koju će slijediti oznaka za slijedeće polje itd.

Relativno spor signalni kanal

Signalni kanali se koriste za neke druge namjene, osim samog SMS-a, kao što su lociranje telefona i osiguravanje završetka i obavljanja razgovora. Što se SMS promet povećavao, mrežni davatelji usluga su izrazili zabrinutost zbog potencijalne mogućnosti prestanka funkcioniranja uzrokovanog zauzetošću kanala i odgovarajuće degradacije u potrebnim signalnim resursima. Da su bili u pravu, moglo se vidjeti na prijelazu iz Stare 2000 u Novu godinu 2001, kada nije bilo moguće ostvariti razgovor na Cronet GSM mreži, a niti VIP nije bio daleko od toga.

Uvijek spremi i proslijedi

Današnji SMS je dizajniran tako da svaka poruka uvijek prolazi kroz SMS centar. Vođene su rasprave o varijacijama ovog dizajna. Jedna od njih je da se poruke odmah prosljeđuju, a opcionalno spremaju, tj. odmah se pokuša poruku proslijediti, a ako poruka ne može biti isporučena da se spremi za kasnije. To bi smanjilo procesnu moć potrebnu od strane SMS centra.

Jasno je da je u slučajevima kao što je zahtjev sa telefona za informacijom, vrlo vjerojatno da taj isti može primati odgovore. Zbog toga je razmatrana mogućnost o SMS usluzi telefon na telefon, bez uporabe SMS centra.

Sažetak

SMS kao usluga ima neke jedinstvene prednosti koje druge glasovne usluge nemaju. To su spremanje, prosljeđivanje i potvrda o dospijeću poruke. Ipak, SMS ima i neke nedostatke, kao što su ogranićena duljina poruka, nefleksibilna adresna struktura poruka i sporost signalnih kanala.

Predviđa se da će uporaba SMS-a rasti do 2005 godine, budući da su mobilni telefoni, infrastruktura, specifikacije, razvoj tržišta i osvještenost već odavno prisutni. Tokom vremena, kada se korisnici priključe na mreže koje nude naprednije podatkovne usluge kao što su General Packet Radio Service (GPRS) i kada kupe mobilne telefone koji podržavaju te mreže, počet će koristiti te nove tehnologije za nove i već postojeće aplikacije i namjene.

  Rast tržišta

Nema nikakve sumnje u uspješnost SMS-a. Do 8. mjeseca 2000 poslano je 9 milijardi SMS poruka svaki mjesec, uključujući 6 milijardi samo u Europi.

  Zaključak

Za relativno jednostavnu komunikacijsku uslugu, postoji mnogo elemenata koji se trebaju uzeti u obzir kada se razvija i pušta u rad SMS centar. Usprkos tome će operateri, koji uzmu vremena i volje u investiciju SMS-a, naići na zadovoljne korisnike i na zadovoljavajuće prihode. Zbog toga recite "Da SMS-u".

 

Enhanced message Service

  Uvod

EMS je mogućnost slanja kombinacije jednostavnih melodija, slika, zvukova, animacija i teksta kao jedinstvene poruke za prikaz na uređaju koji omogućuje prikaz iste. Postoji mnogo raznih potencijalnih kombinacija tih medija. Npr. kada se u proširenoj poruci naiđe na znak "!" mogla bi se odsvirati melodija. Jednostavna crno-bijela slika bi se mogla prikazati uz tekst i taj zvučni efekt. EMS je proširenje SMS-a, ali mu je jako sličan u smislu uporabe spremanja i prosljeđivanja poruka i signalnih kanala.

  Mediji

EMS podržava nekoliko medija u standardiziranim formatima, a to su:

Tekst

EMS ne podržava samo goli tekst, već on može biti lijevo ili desno orijentiran ili centriran. Može biti normalne, velike ili male veličine slova. Tekst može biti podebljan, ukošen, podcrtan ili prekrižen. SMS se često koristi za prekid veza, a tekst sa crtom po sredini slova bi mogao poslužiti za to u svijetu EMS-a. Ovaj primjer ilustrira, ne samo okrutnost EMS-a, već i potrebu za inteligentnim konverterima koji bi pomogli predočavanju poruke sa proširenim mogućnostima na način da je vidljiva i na uređajima koji ne podržavaju EMS.

Slike

EMS podržava tri slikovna formata: mali (16x16 piksela), veliki (32x32 piksela) i slike varijabilne veličine. Standard preporuča maksimalnu veličinu od 96x64 piksela, ali to ovisi o proizvođaču uređaja. Višestruke slike se mogu primati, a na zaslonu će se prikazivati kao jedna cjelina. Slike su crno-bijele, bez mogućnosti sive skale.

Zvukovi

Unutar EMS-a, postoji 10 predefiniranih zvukova koji uključuju niske i visoke zvukove zvona i dionica kao što su Ding, TaDa, Claps, Drum i sl. Dodatno, korisnik može definirati vlastite zvukove koji se mogu slati i koji zauzimaju do 128 bajtova. Unutar EMS-a, iMelody je uzet kao standard za definiciju zvukova. To je u osnovi na tekstu temeljena reprezentacija melodije. Taj format se već koristi u Ericsson-ovim modelima mobilnih uređaja. Organizacije koja je predložila i razvila standard je IrDa.

Animacije

Pokretne slike će biti podržane od strane EMS-a u dvije veličine: male (8x8 piksela) i velike (16x16 piksela). Proizvođači će moći implementirati metode za ponavljanje tih animacija. Standard definira nekoliko predefiniranih animacija koje su u vezi sa izražavanjem tuge, flerta, skepticizma i razočaranja. Animacije definirane od strane korisnika su također moguće u oba formata, malom i velikom. Predefinirane animacije su pospremljene na korisnikovom uređaju i ne šalju se prilikom slanja poruke. Animacije definirane od strane korisnika se mogu slati ukomponirane u poruku.

  Podloga

EMS je nastao kao prijedlog grupi za standarde od strane Ericsson-a. Ericsson je predstavio grubu strukturu EMS-a relevantnim ETSI/3GPP grupama i iznio da će dati sredstva za propagiranje EMS ako se proizvođači uređaja obvezuju da će podržati standard. Svi glavni proizvođači uređaja, sa izuzetkom Nokie koja je bila rezervirana u tom pogledu, su se obavezali da će podržati koncept EMS. Nakon toga EMS standard je evoluirao i sada je stabilan i kompletan kao dio 3rd Generation Partnership Project (3GPP) specifikacije sa oznakom 3G TS 23.040.

  Uređaji

Kao u mnogin ne glasovnim mobilnom uslugama, široka dostupnost EMS kompatibilnih uređaja će odlučivati o uspjehu EMS-a. Mnogo EMS-a će uključivati komuniciranje osoba sa osobom kao, uostalom, i SMS. Rani nagovještaji kažu da će Ericsson, Panasonic, Sony i Samsung biti prvi koji će predstaviti EMS kompatibilne uređaje u prvom ili drugom kvartalu 2001 godine (najvjerojatnije na CeBIT-u). Siemens i Alcatel su se u zadnje vrijeme također uključili u rad EMS standarda. Siemens se obavezao da će pokušati nagovoriti Nokiu da se konačno uključi u rad, ali Nokia za sada čeka da vidi razvoj situacije.

Kada će na tržištu biti dostupan veliki broj EMS kompatibilnih uređaja, nije još baš jasno. Ericsson je implementirao Nokia Smart Messaging protokol koji se koristi u WAP servisu, ali će, jasno, koristiti EMS, a ne Smart Messaging za prijenos slikovnih poruka. Pošiljaoc proširene poruke će moći sastaviti poruku na svojem EMS kompatibilnom uređaju. Tekst će se moći unositi od strane korisnika, koji će odlučivati kada i gdje će umetati druge medije, kao što su slike ili zvukovi. U praksi, s druge strane, biti će veoma teško napraviti intuitivno korisničko sučelje na uređaju koji će moći pohraniti nekoliko osnovnih slika. Sastavljanje proširenih poruka će zbog toga biti nešto što će se obavljati sa internet stranica. Ipak, Ericsson vjeruje da će večina proširenih poruka biti kreirana direktno, na uređajima, zbog toga jer danas čak i jeftini telefoni imaju relativno velike zaslone.

Ako se proširena poruka pošalje na uredaj koji ne podržava EMS, moglo bi doći do problema jer je EMS poruka binarno kodirana i telefoni starije generacije bi podbacili u prikazu takve poruke. U slučaju alternativne tekstualne reprezenatcije EMS podataka i odgovarajućih zaglavlja o korisniku, poruka bi prikazivala dijelove poruke kao brljotinu znakova koja ne bi imala nikakvog smisla primaocu. To je točno ono što se danas događa kada se sa Nokia 3210 telefona šalju slikovne poruke na telefon od nekog drugog proizvođača. EMS poruka koja ne sadrži binarne podatke poslana na uređaj koji nije EMS kompatibilan (znači poruka koja koristi formatiranje teksta, ali ne i slike ili animaciju) bi trebala biti prikazana kao čisti tekst, u ovisnosti o proizvođaču uređaja. Trenutni 3GPP standard ne zahtijeva da EMS nekompatiblini uređaji sadrže filtere koji bi obrađivali dolazeće EMS poruka kao normalni tekst.

  Tehnička podloga

Podrška za EMS je standardizirana proširujući davno ostvaren i široko korišten User Data Header (UDH) koji se koristi za SMS. U SMS-u UDH čini mogućim dodavanje binarnih podataka u poruku prije samog teksta poruka. EMS ima mali ili nikakav utjecaj na današnje SMS centre. Predstavljanje EMS-a bi trebalo biti totalno transparentno prema SMS centrima, budući da oni već imaju podršku za UDH.

Kao što smo vidjeli, teret sastavljanja proširenih poruka će biti udaljen od SMS centara, koristeći ili korisničko sučelje samih uređaja ili, što je vjerojatnije, internet.

Glavna modifikacija već postojećih SMS centara će biti u slučaju ako mrežni davatelji usluga žele posebno naplaćivati EMS. U tom slučaju SMS centar će trebati bilježiti relevantne tehničke vrijednosti i generirati Call Detail Records u skladu s time. Neki mrežni operateri su već počeli istraživati mogućnost naplaćivanja EMS-a sličnu SMS-u. Oni bi željeli naplaćivati za jednu proširenu poruku, a ne za više SMS-a. (Opaska autora: iz ovoga je vidljivo da će EMS biti vjerojatno daleko skuplji od SMS-a).

Spajanje nekoliko SMS poruka zajedno će biti glavna tehnička karakteristika za ostvarivanje EMS-a zbog jednostavnog razloga što bi komplicirani dizajn proširenih poruka kao što je, npr. svaki drugi znak podebljan, zauzimao veliki broj okteta u UDH. Isto je i sa slanjem kompliciranih slika. Bit će moguće EMS-om poslati, npr. dvije velike slike i par malih, sve u jednoj EMS poruci.

  Slične tehnologije

Trenutno, tehnologije slične EMS-u su isključivo vlasništvo njihovih tvoraca i zbog toga nisu standardizirane. Neke od njih su:

Nokia Smart Messaging

Ovaj protokol, koji je prethodio WAP-u, je format svojstven samo Nokia telefonima i služi za prijenos tonova, slikovnih poruka, logoa operatera, grupnih slika, poslovniih posjetnica i drugih usluga prema i sa Nokia telefona. Čini se da Nokia favorizira kontinuiranu podršku ovom formatu i nije se još izjasnila da li podržava EMS ili ne. Čak što više, čini se da Nokia više nego ikad zagovara implementaciju svojih formata kao što je Nokia Chat Service ugrađen u novi Nokia 3310 telefon. Ova usluga sadrži pametno korisničko sučelje za slanje SMS-a grupi ljudi (kao što to na stranicama mtnsms.com nudi svojim korisnicima). Ovakvi servisi stvaraju probleme za korisnike zbog toga jer oni nisu u mogućnosti slati takve poruke na telefone koji nisu Nokia i koji ne podržavaju takvo što. Mobile Lifestreams smatra da je uspjeh EMS jako ovisan o tome da svi proizvođači podrže taj standard i ohrabruje Nokiu da se pridruži ostatku i podrži EMS i na taj način pospješi ovu novu uslugu.

M@gic4

To je engleska kompanija koja je razvlia napredni standard za komunikaciju koji sluđi za slanje bogatih medija i sadržaja koji koriste SMS kao podlogu. Njihova tehnologija je slična SMS-u i također koristi UDH za proširenje SMS-a. Dodatno, za razliku od EMS, alli slično Nokia Smart Messaging, M@gic4 tehnologija podržava zamjenu logoa operatera i prijenos zvukova koji se koriste za zvonjavu. Pokušava licencirati svoju tehnoligiju, nazvanu g@te, proizvođačima uređaja i želi raditi sa 3GPP da njihovo proširenje bude ubačeno u EMS standard.

  Zaključak

Komuniciranje će se sigurno razviti iznad SMS-a. Jasno je da je elegantno rješenje, kao što je EMS, koje je zasnovano na jednostavnom tekstualnom komuniciranju i koje dodaju zvuk i jednostavne slike, koristan i snažan napredak koji nas vodi iznad ograničenog dosega Nokia Smart Messaging servisa koje imaju neki Nokia telefoni danas.

Ono što će zasigurno učvrstiti poziciju EMS u praksi, će biti dostupnost EMS kompatibilnih uređaja i podrška od strane proizvođača kao što je Nokia. Osvještenost u krugu potencijalnih korisnika i postojanje snažnog pozitivnog efekta na njih će također biti kritično za uspjeh EMS-a.

  Linkovi uz tekst

http://www.mobileipworld.com

http://www.gsmworld.com

http://www.mobilesms.com

http://www.irda.com

http://www.magic4.com

http://www.mtnsms.com

http://www.picturemessaging.com

http://www.ringtones.com